Stand van zaken contractering Zilveren Kruis

 
 
LHV en InEen hebben Zilveren Kruis en ZN eind maart geïnformeerd over het ingewonnen juridisch advies m.b.t. het naleven van het hoofdlijnenakkoord waaruit blijkt dat een kort geding kansrijk is op het punt van indexatie. Daarbij is een laatste mogelijkheid geboden om op zeer korte termijn in overleg te gaan om een rechtsgang te voorkomen. Inmiddels hebben bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met Zilveren Kruis. De besluitvorming daarover bevindt zich in een eindfase.

Na deze besluitvorming verwachten we dat de gesprekken tussen het LHV 7 Kringen overlegteam met Zilveren Kruis geïntensiveerd worden hervat. We gaan samen met InEen en ZK in gesprek over toekomstbestendige huisartsenzorg (o.a. Woudschoten) en hoe dat structureel belegd kan worden (via groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord).

Er is doorlopend afstemming met VWS en de NZa o.a. over de ontwikkeling van de NZa-monitor die begin mei verwacht wordt. Deze monitor is bedoeld om zowel ontwikkelingen in het contracteerproces als naleving van inhoudelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg inzichtelijk te maken. Wij hopen dan ook dat velen van jullie de enquête hebben ingevuld.